Luận văn Tóm tắt Xây dựng chiến lược xuất khẩu sản phẩm gỗ sang thị trường EU tại công ty cổ phần VINAFOR Đà Nẵng giai đoạn 2010-2020

Qua nghiên cứu luận văn của nhiều tác giảtrường Đại học Kinh tếHồChí Minh, trường Đại học Đà Nẵng, chưa có tác giảnào nghiên cứu vềxuất khẩu sản phẩm gỗ ởmột doanh nghiệp cụthể, trong đó phương pháp nghiên cứu của các tác giảchủyếu phân tích ma trận bên trong, bên ngoài, ma trận SWOT, ma trận QSPM để đưa ra các chiến lược và đềxuất các giải pháp thực hiện. Trên các cơsở đó, đềtài chọn giải quyết những vấn đềsau: (1) Xây dựng chiến lược cấp đơn vịkinh doanh cụthểlà xây dựng chiến lược xuất khẩu sản phẩm gỗtại một công ty sang một thị trường nhất định. (2) Quan điểm chủ đạo trong xây dựng chiến lược xuất khẩu của đềtài là quan điểm của lý thuyết quản trịchiến lược hiện đại, cụ thểlà quan điểm lựa trên nguồn lực của công ty. (3) Nhằm xác định được các phương án chiến lược phù hợp trên cơsởnhững hạn chếvềnguồn thông tin của một luận văn thạc sỹ, đềtài sửdụng công cụphân tích của trường phái định vị, cụthểlà công cụcác chiến lược chung của M.Porter.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC