Luận văn Tóm tắt Xây dựng chính sách Marketing cho các dịch vụ ứng dụng công nghệ 3G tại công ty thông tin di động

1. Lý do chọn đềtài Đểthúc đẩy ngành Viễn thông Việt Nam phát triển, việc chuyển từ công nghệ2G sang 3G là tất yếu hiện nay. Công nghệ3G cho phép tạo ra lượng băng thông rộng, chất lượng dịch vụcao, tốc độtruyền nhanh hơn và tích hợp nhiều loại hình dịch vụ. Công ty Thông tin Di động bắt đầu cung cấp dịch vụ 3G từ 15/12/2009 cùng với mạng Viettel, Vinaphone, EVN Telecom. Cạnh tranh giữa các mạng ngày càng gay gắt. Đến nay, VMS chưa thu hút được nhiều khách hàng sửdụng dịch vụ. Đểtìm giải pháp cho vấn đề này, tác giả chọn nghiên cứu đề tài: “Xây dựng chính sách marketing cho các dịch vụ ứng dụng công nghệ3G tại Công ty Thông tin Di động”. 2. Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu, hệ th ống hoá cơ s ở lý lu ận về xây d ựng các chính sách marketing dị ch v ụ. - Đánh giá thực trạng chính sách marketing cho các dịch vụ3G của Công ty VMS đểphát hiện những tồn tại cần khắc phục. - Đềxuất xây dựng các chính sách marketing cho các dịch vụ ứng dụng công nghệ3G của Công ty Thông tin Di động . 3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu của đềtài là các vấn đềliên quan đến chính sách marketing cho các dịch vụ3G của Công ty VMS. - Phạm vi nghiên cứu của đềtài là chính sách marketing cho các dịch vụ 3G của Công ty VMS từ15/12/2009 đến nay.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC