Luận văn Tóm tắt Xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực tại trường Cao đẳng Giao thông vận tải II trong giai đoạn 2010-2015

1. Tính cấp thiết của đềtài Ngày nay, các tổch ức thành đạt và n ổi ti ếng luôn xem NNL là m ột tài sản quý báu của tổch ức. Th ực tiễn cũng đã ch ứng minh rằng con ng ười trong t ổchức có khảnăng giúp đạt được m ục đích c ủa tổch ức và phát triển NNL là yếu tốthen ch ốt cho thành công c ủa tổchức. Chính vì v ậy, giải pháp vềcon ng ười ởtrong m ỗi t ổchức luôn được đưa lên hàng đầu trong tất c ảcác giải pháp khác. Vi ệc đềra, áp d ụng m ột h ệth ống chính sách phát triển NNL sao cho đúng đắn nhất, phù h ợp nhất v ới t ổch ức là rất quan tr ọng, nó giúp cho m ỗi t ổchức có th ểphát triển NNL đúng hướng. Trường Cao đẳng giao thông vận tải II v ới định hướng nâng cấp tr ường thành trường ĐH đến năm 2015, nhu cầu nhân lực cần thiết t ại Trường trong giai đoạn 2010 - 2015 là thu hút được nhân tài và đồng thời phải kích thích, động viên đội ng ũnhân viên hiện tại ph ấn đấu học tập nâng cao trình độvà tận tâm với công vi ệc, g ắn bó lâu dài với Tr ường đểgia tăng năng lực của Trường và m ởr ộng quy mô hoạt động theo hướng nâng cấp lên thành tr ường ĐH. Xuất phát t ừyêu cầu trên, tác giảch ọn đềtài: “Xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực tại Tr ường CĐGTVT II trong giai đoạn 2010 – 2015” làm lu ận văn tốt nghi ệp của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu của đềtài - Thứnhất, Hệth ống hóa những vấn đềlý lu ận liên quan đến các chính sách phát triển nguồn nhân lực trong các tổch ức. - Thứhai,Phân tích thực trạng NNL và các chính sách phát triển NNL mà trường Cao Đẳng GTVT II đã và đang th ực hiện. - Thứba,trên c ơs ở đó đềxuất các chính sách m ới đểphát triển NNL t ại Tr ường Cao Đẳng GTVT II trong thời gian t ới.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC