Luận văn Tóm tắt Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho công ty cổ phần dược y tế Quảng Nam

1. Tính cấp thiết của đềtài Trong bối cảnh hiện nay, văn hóa doanh nghiệp đang được xem là giá trịcốt lõi và là nền tảng của sựphát triển bền vững của mỗi doanh nghiệp. Vấn đề đặt ra là làm thếnào đểxây dựng được một nền văn hóa mang bản sắc riêng của mỗi doanh nghiệp? Nếu xây dựng được văn hóa doanh nghiệp cho Công ty Cổphần Dược - Vật tư Y tếQuảng Nam thì đây có thểxem nhưlà một trong những nguồn lực và cũng là động lực phát triển nhanh và bền vững cho Công ty. 2. Mục tiêu và nhiệm vụnghiên cứu Mục tiêu chính của đềtài là xây dựng văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc riêng cho Công ty Cổphần Dược - Vật tưY tếQuảng Nam đểCông ty phát triển nhanh và bền vững. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 3.1. Đối tượng nghiên cứu Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 chương của luận văn: chương 1 trình bày nghiên cứu cơsởlý luận vềvăn hóa doanh nghiệp; chương 2 trình bày chi tiết thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại công ty CP Dược VTYT Quảng Nam; chương 3 đềxuất mô hình, giải pháp và một lộ trình để xây dựng "văn hóa doanh nghiệp" ở Công ty Cổphần Dược - Vật tưY tếQuảng Nam. 3.2. Phạm vi nghiên cứu Mọi biểu hiện của văn hóa doanh nghiệp ởCông ty Cổphần Dược - Vật tưY tếQuảng Nam

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC