Luận văn Trang bị điện máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, đi sâu thiết kế hệ thống sấy khô

Ngày nay, với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kĩ thuật, nó đã dần dần giảm bớt, thay thế sức lao động của con ngƣời trong mọi mặt của đời sống. Đặc biệt là trong ngành sản xuất chế biến thức ăn chăn nuôi, vốn đã và đang đem lại nguồn thực phẩm dồi dào cho con ngƣời. Quá trình ứng dụng đó đòi hỏi phải có khả năng tự động hóa cao, đáp ứng đƣợc các yêu cầu về công nghệ. Vi điều khiển ngày nay đƣợc ứng dụng rộng rãi trong các dây chuyền tự động hóa, với với sự vƣợt trội về khả năng đáp ứng nhanh, giá thành rẻ, chất lƣợng tín hiệu tin cậy. nó đã thực sự trở thành một nền tảng để nghiên cứu và ứng dụng vào các dây chuyền sản xuất. Với tầm quan trọng và sự phát triển của công nghiệp chế biến, sản xuất thức ăn chăn nuôi nên em đã nhận đề tài “ Trang bị điện máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, đi sâu thiết kế hệ thống sấy khô” làm đồ án tốt nghiệp của mình. Đề tài của em gồm có 3 chƣơng: Chƣơng 1: Giới thiệu về quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi Chƣơng 2: Các phần tử sử dụng trong hệ thống sấy băng tải Chƣơng 3: Thiết kế và thi công hệ thống sấy băng tải

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC