Luận văn Triển khai quyền chọn cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Việt Nam là thành viên th ứ 150 của Tổ chức Th ương mại Thế giới WTO (World Trade Orgnization) Sau 20 năm th ực hiện đường lối đổi mới kinh tế v à chủ trương tăng cường mở rộng kinh tế đối ngoạ i, hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng v à hơn 11 năm kiên tr ì đàm phán đa phương , song phương - ngày 07/11/2006 đ ã đến: Việt Nam chính thức được kết nạp v ào WTO và là thành viên th ứ 150 của tổ chức n ày. Bằng cột mốc lịch sử thời gian n ày, nước ta bước vào “sân chơi mới” trong bối cảnh thế giới đầy biến động v à bất ổn khó có thể dự báo chính xác tr ước được. Những bất ổn trong giá cả h àng hoá (Ví d ụ như Dầu mỏ hiện giờ - ngày 3/3/2008 đ ã tăng đến 102USD/thùng; vàng hơn 19 tri ệu VND / lượng) và các biến số tài chính khác tác động đến các thị tr ường: tiền tệ, chứng khoán, h àng hoá, đ ến nền kinh tế quốc gia, đến đời sống của ng ười dân Kết thúc năm t ài chính 2007 kinh t ế Việt Nam không khả quan lắm : Chỉ sau hơn một năm chính thức đứng v ào WTO, k ết thúc năm t ài chính 2007 m ặc dù GDP tăng 8,5% cao nh ất từ trước đến giờ, nền kinh tế n ước ta có nhiều dấu hiệu đứng trước khó khăn v à bất lợi. Tính đến cuối tháng 3/2008 lạm phát gia tăng h ơn 16% so với cùng kỳ năm 2007 và chưa có dấu hiệu chựng lại . Công cụ tài chính phái sinh góp ph ần phòng ngừa rủi ro cho các chủ thể của nền kinh tế: Quá trình phát tri ển nền kinh tế thị tr ường, đã từ lâu Mỹ và Châu Âu đ ã phát minh ra và s ử dụng công cụ t ài chính phái sinh đ ể phòng ngừa rủi ro cho các chủ thể của nền kinh tế v ì có thể thấy rằng các hoạt động trong nền kinh tế l à không thể né tránh hết được mọi rủi ro.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC