Luận văn Ứng dụng công nghệ GIS trong điều chế rừng tại công ty lâm nghiệp Nam Tây Nguyên, tỉnh Đăk Nông

Tài nguyên rừng trên toàn thế giới bị suy thoái nghiêm trọng trong thập niên 90 của thế kỷ XX, theo thống kê của FAO (2003), mỗi năm có 0,38% diện tích rừng bị chuyển sang các mục ñích sử dụng khác, có nhiều nguyên nhân khác nhau làm rừng bị suy thoái như xử lý lâm sinh không hiệu quả làm giảm sức sản xuất của rừng, quản lý khai thác không tốt làm giảm giá trị ña dạng sinh học, nhất là khai thác gỗ, củi, thực phẩm và chăn nuôi; trong ñó nhu cầu phát triển kinh tế và sự gia tăng dân sốcó ý nghĩa hàng ñầu. Việt Nam là một trong những quốc gia không tránh khỏi thực trạng trên, diện tích rừng bị giảm liên tục từ 1943 ñến 2000, nhất là rừng tự nhiên trong giai ñoạn 1980 - 1990, diện tích rừng trồng tuy có tăng nhưng không ñủ bù ñắp lại rừng tự nhiên bị mất. Ngoài diện tích rừng bị mất, chất lượng rừng cũng bị suy thoái. Theo thống kê năm 1943, diện tích rừng tự nhiên của Việt Nam là 14,3 triệu ha ñến năm 2000 diện tích rừng giảm xuống còn 9,444 triệu ha [7], khu vực Tây nguyên giảm 440 nghìn ha từ năm1975 ñến năm 2003 1 . Một trong những nguyên nhân chính dẫn ñến suy thoáitài nguyên rừng ở Việt Nam là quản lý và sử dụng rừng không hợp lý, các chính sách và ñộng lực chưa phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội. Ngày nay, chúng ta quan tâm nhiều việc tổ chức quảnlý rừng bền vững nhằm không ngừng phát huy với hiệu quả cao, ổn ñịnh liên tục những tác dụng và lợi ích của rừng trên các lĩnh vực về môi trường, kinh tế, văn hoá, xã hội trong hiện tại và tương lai. Một trong những cơsở ñóng góp vào tiến trình này là xây dựng phương án ñiều chế rừng khoa học, phù hợp với thực tiễn sản xuất của từng ñơn vị. Từ những năm 80 của thế kỷ XXchúng ta bắt ñầu chú trọng vào khoa học ñiều chế rừng, tức là cố gắng tổchức rừng khoa học hơn về không gian và thời gian, tránh kinh doanh rừng ñể làm mất rừng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC