Luận văn Ứng dụng của VĐK 8051 vào hệ thống xả nước tự động dùng cám biến hồng ngoại

Trong những thập niên cuối thế kỉ 20, sự ra đời của khoa học-công nghệ đã có bƣớc phát triển vƣợt bậc. Các thiết bị điện tử sau đó đã đƣợc tích hợp với mật độ cao trong các diện tích nhỏ nhờ vậy các thiết bị điện tử nhỏ hơn và nhiều chức năng hơn. Các thiết bị điện tử ngày càng nhiều chức năng, trong khi giá thành ngày càng r ẻ hơn, chính vì vậy điện tử có mặt khắp mọi nơi. Những nƣớc đang phát triển nhƣ Việt Nam cũng đang d ần đƣa công nghiệp hóa vào sản xuất và cuộc sống hàng ngày vì thế mà tự động hóa không còn xa lạ với con ngƣời nữa. Trong quá trình học tập tại Trƣờng ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG, em đƣợc các thầy, các cô truyền đạt cho những kiến thức cả về lý thuyết và thực hành,để em áp dụng kiến thức đó vào thực tế và làm quen với công việc độc lập của ngƣời kỹ sƣ trong tƣơng lai,thông qua một công việc cụ thể,chính vì lý do đó em đã nhận đề tài tốt nghiệp rất thực tế do là:“ Ứng dụng của VĐK 8051 vào hệ thống xả nƣớc tự động dùng cám biến hồng ngoại”. Do thầy giáo GS. TSKH. THÂN NGỌC HOÀN hƣớng dẫn. Đồ án gồm các nội dung sau: Chƣơng 1: Giới thiệu chung. Chƣơng 2: Xây dựng mô hình phần cứng của hệ thống điều khiển xả nƣớc tự động. Chƣơng 3: Xây dựng chƣơng trình điều khiển cho xả nƣớc tự động dùng cảm biến hồng ngoại.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC