Luận văn Văn hóa kinh doanh chuỗi cà phê milano tại thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu “Văn hóa kinh doanh chuỗi cửa hàng cà phê Milano tại Thành phố Hồ Chí Minh” đã hệ thống lại hệ thống lại cơ sở lý thuyết và nội dung có liên quan về văn hoá kinh doanh. Làm rõ tầm quan trọng của văn hóa kinh doanh đối với sự phát triển của doanh nghiệp trong xu thế của nề kinh tế nước ta hội nhập ngày càng sâu, rộng vào nền kinh tế thế giới. Đưa ra đánh giá thực trạng văn hoá kinh doanh chuỗi Cà phê Milano tại Thành Phố Hồ Chí Minh trên cơ sở lý luận đã trình bày. Nghiên cứu dựa trên phương pháp phân tính định tính, phỏng vấn chuyên gia, thống kê mô tả, khảo sát chủ cửa hàng, nhân viên và khách hàng của chuỗi cửa hàng cà phê Milano tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ kết quả đó cho thấy bên cạnh những mặt tích cực vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần phải được khắc phục trong thời gian tới. Cần có sự thay đổi từ chính nội bộ bên trong mỗi cửa hàng đến các cơ quan tổ chức có liên quan.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC