Luận văn Vốn lưu động và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần thương mại Gia Trang

Vốn là phạm trù của kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, một trong hai yếu tố quan trọng quyết định đến sản xuất và lưu thông hàng hoá. Bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển cũng quan tâm đến vấn đề tạo lập, quản lý sử dụng đồng vốn như thế nào cho có hiệu quả nhằm tối đa hoá lợi nhuận. Mặt khác việc quản lý và sử dụng vốn trong doanh nghiệp có tác động rất lớn đến các chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành tăng hay giảm, từ đó ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy vấn đề quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn sản xuất kinh doanh nói chung và vốn lưu động nói riêng là vấn đề đang được tất cả các doanh nghiệp quan tâm. Hiện nay cùng với sự chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế là quá trình cắt giảm nguồn Ngân sách, mở rộng quyền tự chủ và chuyển giao vốn cho các doanh nghiệp sử dụng. Trước tình nhu cầu vốn về doanh nghiệp ngày càng tăng, vấn đề đặt ra với mỗi doanh nghiệp là làm thế nào để bảo toàn và tăng số vốn lưu động trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt, như trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Như vậy các doanh nghiệp muốn tồn tại và đứng vững trong cạnh tranh đòi hỏi doanh nghiệp phải tìm ra những phương pháp quản lý và sử dụng vốn kinh doanh và vốn lưu động nói riêng có hiệu quả nhất. Gần hai tháng thực tập tại Công ty CPTM Gia Trang và được sự giúp đỡ của thầy giáo hướng dẫn tốt nghiệp và ban lãnh đạo Công ty em đã từng bước làm quen thực tiễn, vận dụng lý luận và thực tiễn công ty đồng thời từ thực tiễn làm sáng tỏ lý luận, với ý nghĩa và tầm quan trọng của vốn sản xuất kinh doanh nói chung và Vốn lưu động nói riêng em đã đi sâu nghiên cứu và hoàn thành bài luận văn tốt nghiệp với đề tài: “Vốn lưu động và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty CPTM Gia Trang” Nội dung chính của bản luận văn này gồm 3 chương: Chương I: Vốn lưu động và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động. Chương II: Tình hình sử dụng Vốn lưu động và hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty CPTM Gia Trang. Chương III: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty CPTM Gia Trang.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC