Luận văn Xác định các nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến phân bố, tái sinh tự nhiên loài pơ mu (fokienia hodginsii (dunn) a. henry et thomas) tại vườn quốc gia Chư Yang Sin, tỉnh Đắk Lắk

Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội thì sự mất mát về ña dạng sinh học cũng ñã diễn ra, ñặc biệt là các loài cây quý hiếm có nhiều giá trị như loài Pơ Mu (Fokienia hodginsii (Dunn) A. Henry et Thomas) thuộc họ Hoàng ñàn (Cupressaceae) cũng ñang ñứng trước nguy cơ ñó.Trong tiến trình phát triển tiếp theo ñòi hỏi chúng ta có nhận thức và hành ñộng ñầyñủ hơn ñể ñạt ñược sự bền vững, trong ñó có nhu cầu nghiên cứu ñể bảo tồn cácloài ñặc hữu, quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng và có nhiều giá trị không chỉ về sinh học, sinh thái môi trường mà còn cho ñời sống xã hội, trong ñó có loàiPơ Mu. Rừng là yếu tố cơ bản của môi trường, luôn giữ vai trò quan trọng không gì thay thế ñược ñối với việc phòng hộ, duy trì cânbằng sinh thái, bảo vệ tính ña dạng sinh học, bảo tồn nguồn gen, cung cấp nhiều loại lâm sản quý phục vụ cho nhu cầu cuộc sống của hàng triệu ñồng bào miền núi . ñáp ứng những nhu cầu cơ bản ngày càng cao của con người. Tuy nhiên, khi xã hội ngày càng phát triển, sự gia tăng dân số càng không thể thay thế ñược trong việc duy trì cân bằng sinh thái, bảo vệ môi trường, rừng ngày càng bị thu hẹp về diện tích, giảm sút về chất lượng. Nguyên nhân chủ yếu của mất rừng là sự can thiệp thiếu hiểu biết của con người. Với ñời sống khó khăn, nghèo ñói thì con người ñã tác ñộng vào rừng một cách quá khả năng phục hồi của nó. Ngoài ra, cũng có những nguyên nhân liên quan tới tính không hợp lý của các biện pháp kỹ thuật lâm sinh, hoặc những biện pháp về kinh tế xã hội thiếu khoa học ñã làm gia tăng những tác ñộng tiêu cực ñến rừng. Rừng Cao nguyên Đà Lạt nói chung và Vườn Quốc gia Chư Yang Sin nói riêng không thể tránh tình trạng nói trên. Tình trạng xâm hại trái phép nguồn tài nguyên rừng ở Vườn Quốc gia Chư Yang Sin diễn ra ngày càng phức tạp như lâm tặc lén vào vườn săn bắn và khai thác bừa bãi dẫn ñến nhiều loài cây gỗ có giá trị kinh tế cao hoặc quý hiếm, ñặc hữu dần mất ñi như: Pơ Mu (Fokienia hodginsii), Thông lá dẹt (Pinus krempffii), Du sam (Keteleeria evelyniana Master), Bách xanh (Calocedrus macrolepis Kurz), Gõ ñỏ (Cà te) (Afzelia 2 xylocarpa) . và thay vào ñó là các loài cây ít giá trị. Đây là mối nguy hại lớn nhất mà Vườn Quốc gia Chư Yang Sin ñã và ñang ñối mặt với mục tiêu bảo tồn ña dạng sinh học nói chung và bảo tồn loài Pơ Mu nói riêng ở ñây.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC