Luận văn Xây dựng bản đồ ngập lụt hạ lưu hệ thống sông nhật lệ( Mỹ Trung – Tám Lu – Đồng Hới)

Lũlụt miền Trung nói chung và lưu vực sông Nhật Lệnói riêng là một trong những tai biến tựnhiên, thường xuyên ñe dọa cuộc sống của người dân và sựphát triển kinh tếxã hội trong vùng. Vào những năm cuối thếkỷXX, ñầu thếkỷXXI thiên tai lũlụt ñã liên tiếp xảy ra ởlưu vực sông Nhật Lệ. ðặc biệt các trận lũlịch sửvào tháng XI và tháng XII/1999 ước tính tổn thất nhiều tỷ ñồng, làm chết hàng trăm người. [3, 10]. Lũlụt ñã ñểlại hậu quảhết sức nặng nề, hàng ngàn hộdân phải di dời khỏi các vùng sạt lở, ngập lụt, hệsinh thái môi trường các vùng cửa sông ven biển bịhủy hoại nghiêm trọng [10]. Lũlụt Miền Trung có những nét ñặc trưng cơbản: tần suất lớn, trung bình hàng năm có khoảng 3 - 4 trận lũxuất hiện trên các sông; thời gian truyền lũrất nhanh, ngập lụt xẩy ra khi có mưa lớn chỉsau từ2 ñến 8 giờ; thời gian duy trì ngập lụt ngắn; cường suất lũrất lớn và rất bất ổn ñịnh, thay ñổi theo từng ñoạn sông và từng trận lũ; biên ñộlũcao, trung bình từ2 ñến 3m, trong một sốtrận lũ ñặc biệt lớn biên lũcó thểlên ñến 4-5m; thời gian lũlên rất ngắn từ1 ñến 3 ngày [3,5, 7] gây ra ngập lụt nghiêm trọng ởvùng hạlưu. Sông Nhật Lệ có diện tích lưu vực 2.650 km 2 , nằm trong vùng trũng của duyên hải Trung bộ. ðịa hình lưu vực sông Nhật Lệ chủyếu là ñồi núi thấp, ñộcao bình quân lưu vực ñạt 234 m và ñộdốc ñạt 20,1%. Lưu vực có dạng hình tròn, là tập hợp của 2 nhánh sông Kiến Giang và Long ðại. Nhánh sông Kiến Giang có chiều dài 96 km chảy theo hướng Tây Nam - ðông Bắc ở phần thượng du, sau ñó chuyển sang hướng ðông Nam - Tây Bắc ởphần hạ lưu, chạy song song với ñường bờbiển và ñược ngăn cách với biển bằng dãy ñụn cát cao. Nhánh Long ðại chảy theo hướng Tây Nam - ðông Bắc với chiều dài 93 km. Bềmặt lưu vực bịchia cắt mạnh nên mạng lưới sông suối khá phát triển với mật ñộlưới sông 0,84 km/km 2 . Phần hạlưu sông thuận lợi - 6 -cho việc tập trung nước nên dễbịúng ngập trong mùa mưa. Hàng năm khu vực vẫn chịu ảnh hưởng của các trận lũgây úng ngập, gây thiệt hại vềnhiều mặt kinh tếxã hội cho dân cưtrong vùng và uy hiếp thành phố ðồng Hới. Nhằm mục tiêu giảm thiểu các thiệt hại do lũlụt gây ra, ñềxuất các phương án phòng chống thông qua các cảnh báo vềkhảnăng và diện tích ngập lụt ứng với các trận lũkhác nhau, nghiên cứu này tiến hành “Xây dựng bản ñồngập lụt hạlưu hệthống sông Nhật Lệ(MỹTrung – Tám Lu – ðồng Hới)”. Kết quảcủa nghiên cứu sẽlà cơsởquy hoạch phòng chống lũ cho khu vực cũng nhưlà tài liệu tham khảo tốt cho các nhà hoạch ñịnh chính sách và ra quyết ñịnh ở ñịa phương. Bốcục của luận văn bao gồm: Mở ñầu Chương 1. ðặc ñiểm ñịa lý tựnhiên và kinh tếxã hội khu vực nghiên cứu liên quan ñến vấn ñềngập lụt Chương 2. Cơsởlý thuyết xây dựng bản ñồngập lụt Chương 3. Xây dựng bản ñồngập lụt khu vực nghiên cứu. Kết luận Tài liệu tham khảo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC