Luận văn Xây dựng bộ chỉnh lưu cầu một pha tiristor có công suất P = 1kW, điện áp U = 220V có bộ lọc điện, cấp điện cho động cơ một chiều để điều chỉnh tốc độ bằng điện áp

Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của các lĩnh vực khoa học, ứng dụng của điện tử công suất vào công nghiệp nói chung và công nghiệp điện tử nói riêng, các thiết bị điện tử có công suất lớn đã đƣợc chế tạo ngày càng nhiều, đặc biệt là ứng dụng của nó vào các ngành kinh tế quốc dân và đời sống, làm cho yêu cầu về sự hiểu biết và thiết kế các loại thiết bị này hết sức cần thiết đối với lại kỹ sƣ ngành điện . Điện áp một chiều là loại năng lƣợng đƣợc sử dụng rộng rãi trong các hệ thống truyền động điện và trang bị điện. Các thiết bị sử dụng điện áp một chiều đều có dải điều chỉnh rộng, trơn láng, đó là một yêu cầu lớn cần phải có trong các hệ thống tự động truyền động điện. Việc sản xuất điện một chiều sử dụng máy phát điện một chiều có nhiều tốn kém và phức tạp. Để đơn giản mà lại rất hiệu quả thì ta dùng các bộ chỉnh lƣu. Những kiến thức năng lực đạt đƣợc trong quá trình học tập tại trƣờng sẽ đƣợc đánh giá qua đợt làm đồ án tốt nghiệp. Vì vậy em đã cố gắng tận dụng tất cả những kiến thức đã học ở trƣờng cùng với sự tìm tòi nghiên cứu để hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao. Qua thời gian học tập tại trƣờng em đƣợc giao đề tài: ‘‘Xây dựng bộ chỉnh lưu cầu một pha tiristor có công suất P = 1kW, điện áp U = 220V có bộ lọc điện, cấp điện cho động cơ một chiều để điều chỉnh tốc độ bằng điện áp.’’ với sự hƣớng dẫn của GS.TSKH.Thân Ngọc Hoàn, giảng viên bộ môn Điện tự động công nghiệp, trƣờng Đại Hoc Dân Lập Hải Phòng Đề tài gồm những nội dung: Chƣơng 1 : Các bộ chỉnh lƣu có điều khiển. Chƣơng 2 : Thiết kế bộ chỉnh lƣu cầu một pha cho động cơ điện một chiều. Chƣơng 3 : Lắp ráp bộ chỉnh lƣu cầu một pha và kết quả thí nghiệm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC