Luận văn Xây dựng chiến lược kinh doanh công ty TNHH quảng cáo in bao bì Sơn Tùng

I. Lý do chọn đề tài Trong xu thế hội nhập như hiện nay thì chiến lược kinh doanh đóng vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp. Trước hết chiến lược kinh doanh giúp cho doanh nghiệp nhận rõ mục đích hướng đi của mình, đó là cơ sở và kim chỉ nam cho mọi hoạt động của doanh nghiệp. Kế đến là trong điều kiện thay đổi và phát triển nhanh chóng của môi trường kinh doanh, chiến lược kinh doanh sẽ tạo điều kiện nắm bắt và tận dụng các cơ hội kinh doanh, đồng thời chủ động tìm giải pháp khắc phục và vượt qua những nguy cơ và hiểm họa trên thương trường cạnh tranh. Ngoài ra, chiến lược kinh doanh còn góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực và tăng cường vị thế cạnh tranh đảm bảo cho sự phát triển liên tục và bền vững của doanh nghiệp. Cuối cùng, việc xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh còn tạo ra căn cứ vững chắc cho việc đề ra các chính sách và quyết định phù hợp với những biến động của thị trường. Thực tiễn hoạt động của nhiều doanh nghiệp đã cho thấy, nếu doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh đúng đắn, có tầm nhìn rộng, tạo được tư duy hành động, nhằm hướng tới mục tiêu chiến lược cụ thể, thì doanh nghiệp đứng vững và thành công trong cạnh tranh hiện nay, còn nếu ngược lại thì sẽ rơi vào tình trạng bế tắc, hoạt động không có hiệu quả hoặc đi đến phá sản. Công ty TNHH QC – In – Bao bì Sơn Tùng với lịch sự họat động hơn 10 năm đã đạt được những thành tựu kinh doanh nhất định cùng với nhiều kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực quảng cáo – in – bao bì. Tuy nhiên điều đó chưa có gì là chắc chắn đảm bảo một tương lai phát triển bền vững cho công ty trong bối cảnh thị trường biến động phức tạp và xu thế hội nhập như hiện nay. Công ty vẫn chưa xây dựng được cho mình một chiến lược kinh doanh nhằm ứng phó một cách chủ động hơn trước các vấn đề của thời đại. Do đó, vấn đề cốt lõi của công ty hiện nay là phải có định hướng phát triển lâu dài thông qua một chiến lược kinh doanh đúng đắn được xây dựng phù hợp với bối cảnh môi trường và tương thích với khả năng, vị thế của từng doanh nghiệp trong điều kiện thị trường nhiều biến động và cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ, sôi động như hiện nay. Đó là lý do chọn đề tài “XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CTY TNHH QUẢNG CÁO – IN – BAO BÌ SƠN TÙNG” II. Mục tiêu nghiên cứu Việc chọn đề tài ” XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CTY TNHH QUẢNG CÁO – IN – BAO BÌ SƠN TÙNG” nhằm các mục tiêu sau: 1. Nghiên cứu thực trạng hoạt động doanh nghiệp tìm ra các mặt mạnh và mặt yếu của Cty 2. Phân tích tác động của môi trường kinh doanh đến hoạt động kinh doanh của Cty, nhận thức rõ các cơ hội và thách thức 3. Đề ra, lưạ chọn chiến lược và đề xuất biện pháp thực hiện thích hợp cho công ty trong việc phát triển và hội nhập trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC