Luận văn Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty MobiFone đến năm 2015

(Bản scan) Phương pháp nghiên cứu: Đề tài được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và quan điểm thực tiễn trong nghiên cứu khoa học. Phương pháp nghiên cứu được áp dụng ở đây chính là sự kết hợp của các phương pháp khảo sát, phân tích, tổng hợp, so sánh và nghiên cứu thực tiễn. Nội dung nghiên cứu: Nội dung đề tài gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh và xây dựng chiến lược kinh doanh. Chương 2: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Chương 3: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho trung tâm thông tin di động khu vực II đến năm 2015.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC