Luận văn Xây dựng chiến lược phát triển công ty TNHH một thành viên công trình giao thông công chánh đến năm 2015

Xây dựng là ngành sản xuất vật chất có quy mô lớn, chiếm một vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế quốc dân, trong đó xây dựng kết cấu hạ tầng chiếm phần chủ yếu và luôn được tập trung đầu tư phát triển hàng năm. Việc phát triển kết cấu hạ tầng tại nước ta nói chung và tại vùng kinh tế trọngđiểm phía Nam nói riêng phải đi trước một bước, tạo động lực phát triển cho những ngành sản xuất khác và nâng cao khả năng thu hút đầu tư. Từ quan điểm này trong những năm qua xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông luôn được Nhà nước quan tâm, đầu tư phát triển. Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách, quy hoạch đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đã tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các thành phần kinh tế nên ngày càng xuất hiện nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng. Là một công ty trách nhiệm hữu hạn hoạt động trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình giao thông, Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Công chánh phải thường xuyên đương đầu với sự biến đổi ngày càng nhanh của môi trường và sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt trongngành. Trong thời gian qua, bên cạnh những nỗ lực rất lớn để có thể tồn tại và phát triển trong môi trường kinh doanh mới như: Đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, tìm kiếm thị trường Công ty còn phải tìm ra cho mình một chiến lược phát triểndài hạn để sản phẩm của mình luôn được thị trường chấp nhận. Tuy nhiên thực tế cho thấy đến thời điểm hiện nay các kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty mới chỉ được xây dựng cho từng năm một, thiếu hẳn sự đầu tư cho một chiến lược lâu dài. Điều này dẫn đến hậu quả là việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của công ty còn hạn chế, bỏ lỡ các cơ hội kinh doanh và ngày càng phải chống đỡ vất vả với những thay đổi của thị trường.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC