Luận văn Xây dựng chương trình cho vay tín dụng của ngân hàng

Cho vay tín dụng là một hoạt động không thể thiếu của mọi tổ chức ngân hàng thƣơng mại. Những ngân hàng lớn thƣờng có chƣơng trình cho vay vay tín dụng nhƣ một phần của hệ thống ngân hàng điện tử. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ngân hàng hay các cơ sở tín dụng nhỏ vẫn còn thiếu chƣơng trình loại này đạt trình độ tự động hóa cao. Việc xây dựng một chƣơng trình Quản lý cho vay tín dụng của ngân hàng giúp cho các cơ sở tài chính này có thể có đƣợc một sự trợ giúp tốt trong dịch vụ tín dụng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC