Luận văn Xây dựng chương trình quản lý nhận và trả hàng

Công ty đƣợc thành lập để huy động và sử dụng vốn phục vụ sản xuất,kinh doanh có hiệu quả cao, tạo công ăn việc làm cho ngƣời lao động, tăng lợi tức cho các cổ dông và không ngừng góp phần cho ngân sách nhà nƣớc theo luật định, phát triển công ty ngày càng vững mạnh trên các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các lĩnh vực hoạt động chính của công ty bao gồm:  Vân tải và dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đƣờng sắt,đƣờng thủy, đƣờng bộ.  Kinh doanh kho bãi, nhận và trả hàng gửi.  Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng ăn uống.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC