Luận văn Xây dựng hệ thống điều chỉnh truyền động điện dùng bộ điều chỉnh vạn năng

Lý thuyết điều khiển tự động đã trải qua hơn 3 thế kỷ hình thành và phát triển, ngày nay cùng với sự phát triển và khoa học công nghệ đã cho phép ứng dụng đƣợc những kết quả của Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động hiện đại nhƣ điều khiển tối ƣu, điều khiển mờ, trí tuệ nhân tạo để tạo nên các bộ điều khiển chất lƣợng cao sử dụng trong công nghiệp. Hiện nay trên thế giới đã có bán sẵn những bộ điều khiển số ứng dụng lý thuyết điều khiển kinh điển, đó là các bộ điều khiển PID, với các bộ điều khiển này đã đáp ứng đƣợc phần lớn các yêu cầu điều khiển thực tế. Tuy nhiên sử dụng các bộ điều khiển này muốn đạt đƣợc chất lƣợng điều khiển cao thì yêu cầu ngƣời sử dụng phải có kiến thức tốt về kỹ thuật điều khiển và với mỗi đối tƣợng điều khiển thì tham số tối ƣu của bộ điều khiển PID là khác nhau và ngƣời sử dụng phải có hiểu biết tốt mới tìm đƣợc các giá trị của tham số này. Vậy đấy chính là hạn chế của bộ điều khiển PID kinh điển, nên vấn đề phải xây dựng một bộ điều khiển hiện đại đa năng, thân thiện với ngƣời sử dụng tức là các đấu nối và cài đặt thiết bị điều khiển dễ dàng là rất cần thiết. Xuất phát từ thực tế trên em thực hiện đề tài:” Xây dựng hệ thống điều chỉnh truyền động điện dùng bộ điều chỉnh vạn năng”. Với bộ điều khiển này ngƣời sử dụng không cần hiểu biết nhiều về lý thuyết điều khiển tự động mà vẫn tổng hợp lên một hệ thống điều khiển vòng kín với chất lƣợng cao một cách dễ dàng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC