Luận văn Xây dựng mô hình điều khiển và giám sát bể sơn điện ly ô tô con

Cùng với sự phát triển mọi mặt của khoa học kỹ thuật, tự động hoá trở thành một trong những ngành không thể thiếu đƣợc của nền công nghiệp hiện đại. Tự động hoá cho phép nâng cao chất lƣợng sản phẩm, giảm sức lao động của con ngƣời, từ đó dẫn đến giá thành sản phẩm rẻ hơn Các bộ Vi Điều Khiển ngày càng hiện đại, tốc độ xử lý nhanh hơn, và đƣợc ứng dụng rộng rãi khắp trong các ngành công nghiệp. Một trong những ứng dụng quan trọng của Vi Điển Khiển đó đo lƣờng và điều khiển. Nhờ các loại cảm biến, ứng dụng của đo lƣờng bằng Vi Điều Khiển không chỉ giới hạn trong các đại lƣợng điện mà cũng mở rộng ra các tín hiệu không phải điện. Sử dụng Vi Điều Khiển chúng ta thu thập các đại lƣợng cần đo dễ dàng hơn, cụ thể xử lý ngay các đại lƣợng đó và đƣa ra đƣợc những kết quả nhƣ mong muốn. Trong ngành công nghiệp chế tạo ôtô, nhờ có tự động hoá ta có thể thay thế những nhân công làm việc tại các phân xƣởng, công đoạn sản xuất có môi trƣờng độc hại bằng máy móc, làm giảm bớt tác hại đối với ngƣời lao động. Không chỉ vậy, nhờ có dây chuyền tự động hoá mà chất lƣợng sản phẩm làm ra ổn định hơn, giá thành rẻ hơn Với tầm quan trọng và sự phát triển của công nghệ ô tô nên em đã nhận đề tài ― Xây dựng mô hình điều khiển và giám sát bể sơn điện ly ô tô con― làm đồ án tốt nghiệp của mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC