Luận văn Xây dựng, quản trị E-Mail nội bộ với Exchange Server

Trong công cuộc đổi mới không ngừng của khoa học kỹ thuật công nghệ, nhiều lĩnh vực đãvà đang phát triển vượt bậc đặc biệt làlĩnh vực Công nghệthông tin. Thành công lớn nhất cóthểkể đến làsựra đời của chiếc máy tính. Máy tính được coi làmột phương tiện trợgiúp đắc lực cho con người trong nhiều công việc đặc biệt làcông tác quản lý. Mạng máy tính được hình thành từnhu cầu muốn chia sẻtài nguyên vàdùng chung nguồn dữliệu. Máy tính cánhân làcông cụtuyệt vời giúp tạo dữliệu, bảngtính, hình ảnh, vànhiều dạng thông tin khác, nhưng không cho phép chia sẻdữliệu bạn đã tạo nên. Nếu không cóhệthống mạng, dữliệu phải được in ra giấy thìngười khác mới cóthểhiệu chỉnh và sửdụng được hoặc chỉcó thểsao chép lên đĩa mềm do đó tốn nhiều thời gian vàcông sức. Khi người làm việc ởmôi trường độc lập mànối máy tính của mình với máy tính của nhiều người khác, thìta cóthểsửdụng trên các máy tính khác vàcảmáy in. Mạng máy tính được các tổchức sửdụng chủyếu đểchia sẻ, dùng chung tài nguyên vàcho phép giao tiếp trực tuyến bao gồm gửi vànhận thông điệp hay thư điện tử, giao dịch, buôn bán trên mạng, tìm kiếm thông tin trên mạng. Một sốdoanh nghiệp đầu tưvào mạng máy tính đểchuẩn hoácác ứng dụng chẳng hạn như: chương trình xửlývăn bản, đểbảo đảm rằng mọi người sửdụng cùng phiên bản của phần mềm ứng dụng dễdàng hơn cho công việc. Các doanh nghiệp vàtổchức cũng nhận thấy sựthuận lợi của Email vàcác chương trình lập lịch biểu. Nhàquản lýcóthểsửdụng các chương trình tiện ích đểgiao tiếp, truyền thông nhanh chóng vàhiệu quảvới rất nhiều người, cũng như đểtổchức sắp xếp toàn công ty dễdàng. Chính vìnhững vai tròrất quan trọng của mạng máy tính với nhu cầu của cuộc sống con người, bằng những kiến thức đã được học ở trường em đãchọn đề tài: “Xây dựng, Quản trị E-mail nội bộ với Exchange Server. Với nội dung chính được đềcập vànghiên cứu trên môhìnhmạng LAN (Local Area Network - mạng nội bộ) vàquản trịthư điện tửnội bộvới phần mềm Microsoft Exchange Server. Cấu trúc củaLuận văn gồm có3 phần: Phần 1: Mạng máy tính vàthiết kếmạng LAN Chương 1: Tổng quan vềmạng máy tính Chương 2: Môhình tham chiếu OSI vàbộgiao thức TCP/IP Chương 3: Mạng LAN vàthiết kếmạng LAN Phần 2: Quản trịE-mail nội bộvới Exchange Server Chương 1: Tổng quan vềExchange Server Chương 2: Hệthống thư điện tử Chương 3: Giới thiệu vàcài đặt các dịch vụ Chương 4: Cài đặt, sửdụng Microsoft Exchange 2000 vàQuản trịMail nội bộvới Exchange Server Phần 3: Thiết kế, xây dựng vàQuản trịE-mail nội bộvới Exchange Server Chương 1: Khảo sát chung Chương 2: Các yêu cầu chung Chương 3: Cấu hình vàcác thông sốkỹthuật của các thiết bị Chương 4: Giáthành các thiết bị Chương 5: Sơ đồhệthống mạng và đi dây chi tiết Chương 6: Cài đặthệthống

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC