Luận văn Xây dựng website quảng cáo thương mại bằng ASP.NET

Buổi sáng, mở cửa thấy một tờ giới thiệu chuyên lắp đặt ăng ten, bƣớc ra đƣờng thấy các bức tƣờng đƣợc trang điểm bằng những dòng chữ khoan cắt bê tông và nhận rút hầm cầu. buổi trƣa mở máy tính, nhận đƣợc email sửa chửa thiết bị điện gia dụng tại nhà, buổi tối lên tivi, màng hình đầy những dầu gội, kem đánh răng và bông băng Nhìn từ đầu phố đến cuối phố, trên cửa tất cả các căn nhà điều đƣợc che kín bằng những hình ảnh quảng cáo đủ kiểu, màu sắc, hình dáng, kích cỡ Một thế giới đầy quảng cáo. Đó là thể hiện của nền kinh tế tiêu dùng phát triển. Một cửa hàng nho nhỏ muốn quảng cáo sản phẩm, một ngƣời muốn bán một món hàng hay đang cần mua một món hàng họ khó có thể làm một thông tin quảng cáo để đƣa lên truyền hình hay lên báo hay việc làm tờ rơi vừa mất công sức, hiệu quả không cao. Nhƣng thời đại hiện nay với sự phát triển cực kỳ mạnh mẽ của mạng Internet, quảng cáo hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất là quảng cáo trên website quảng cáo thƣơng mại. Vì thế nên em chọn đề tài “Xây dựng website quảng cáo thương mại bằng ASP.NET”. Website này xây dựng với mục đích trợ giúp việc đăng quảng cáo cho những doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và mang về lợi nhuận. Đồ án gồm ba chƣơng: - Chƣơng I: Tổng quan về ASP.NET Microsoft Visual Studio 2008 - Chƣơng II: Mô tả và phân tích bài toán - Chƣơng III: Chƣơng trình

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC