Luận văn Xuất khẩu các sản phẩm thép mạ kẽm và thép mạ màu của tổng công ty lắp máy Việt Nam LILAMA giai đoạn 2003-2007

1. Tính tất yếu của việc lựa chọn đề tài Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của WTO, hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức đòi hỏi Việt Nam phải thích nghi, trong đó có việc mở rộng các quan hệ hợp tác thương mại quốc tế, đáp ứng những đòi hỏi ngày càng khắt khe của thị trường thế giới. Thương mại quốc tế là một lĩnh vực quan trọng quyết định tới sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của mỗi nước. Tại Đại hội Đảng VIII và nghị quyết 01NQ/TƯ của Bộ Chính trị đã đề xuất mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Việt Nam theo hướng hướng về xuất khẩu. Cùng với tiến trình CNH-HĐH, chúng ta phải tăng cường xuất khẩu, đặc biệt là những ngành hàng xuất khẩu có thế mạnh. Góp phần vào lộ trình phát triển kinh tế của đất nước Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) đã tích cực đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu các sản phẩm thép mạ kẽm và thép mạ màu của mình. Thực tế cho thấy các sản phẩm thép mạ kẽm và thép mạ màu là mặt hàng xuất khẩu đem lại hiệu quả cao và hứa hẹn nhiều tiềm năng phát triển hơn nữa trong tương lai nếu như được quan tâm đầu tư và có chiến lược cụ thể nhằm đẩy mạnh xuất khẩu trên thị trường thế giới. Qua thời gian thực tập tại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA), em nhận thấy các sản phẩm thép mạ kẽm và thép mạ màu của Tổng công ty rất có tiềm năng trên thị trường thế nhưng thực tế trong giai đoạn 2003-2007 xuất khẩu các sản phẩm thép mạ kẽm và thép mạ màu chưa xứng với tiềm năng mà Tổng công ty đang có. Do đó em quyết định lựa chọn đề tài: ”Xuất khấu các sản phẩm thép mạ kẽm và thép mạ màu của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) giai đoạn 2003 – 2007” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của em. Hy vọng với các đề xuất đưa ra có thể giúp Tổng công ty sẽ nâng cao được khả năng xuất khẩu các sản phẩm của mình trên thị trường thế giới. 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu hoạt động xuất khẩu các sản phẩm thép mạ thép và thép mạ màu của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) trong giai đoạn từ năm 2003 – 2007. Nhiệm vụ nghiên cứu gồm: + Thứ nhất: Nghiên cứu một số vấn đề lý luận chung về xuất khẩu các sản phẩm thép mạ kẽm và thép mạ màu và tổng quan chung về Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) + Thứ hai: Nghiên cứu tình hình xuất khẩu các sản phẩm thép mạ kẽm và thép mạ màu từ đó đưa ra những đánh giá về ưu điểm, những mặt hạn chế và nguyên nhân của hoạt động xuất khẩu của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) giai đoạn 2003-2007. + Thứ ba: Nghiên cứu các định hướng và các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm thép mạ kẽm và thép mạ màu của Tổng công ty. 3. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: là xuất khẩu các sản phẩm thép Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi về không gian: Xuất khẩu các sản phẩm thép mạ kẽm và thép mạ màu của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) + Phạm vi về thời gian: Đề tài nghiên cứu từ năm 2003 đến năm 2007. 4. Phương pháp nghiên cứu Đề tài được nghiên cứu theo các phương pháp như: + Phương pháp phân tích, bình luận + Sử dụng các số liệu thống kê + Sử dụng các đồ thị và bảng tính 5. Kết cấu đề tài Ngoài lời mở đầu và kết luận đề tài được chia làm ba chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận chung về xuất khẩu các sản phẩm thép và tổng quan về Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA). Chương 2: Thực trạng xuất khẩu các sản phẩm thép mạ kẽm và thép mạ màu của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) giai đoạn 2003-2007. Chương 3: Định hướng và các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm thép mạ kẽm và thép mạ màu của Tổng công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC