Bài dự thi Tìm hiểu luật trẻ em

Số trang: 12
Loại file: doc
Lượt xem 180
Lượt tải 9

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 18/03/2018 23:06

Mô tả :Câu 1: Anh (chị) hãy cho biết Luật trẻ em được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày, tháng, năm nào và có hiệu lực kể từ ngày, tháng, năm nào? Luật trẻ em có bao nhiêu chương, điều và thay thế cho luật nào? Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật trẻ em? Trả lời: - Luật trẻ em được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 05 tháng 04 năm 2016. - Luật trẻ em chính thức có hiệu lực từ ngày hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2017. - Luật trẻ em gồm có 07 chương 106 điều. - Luật này thay thế cho Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11. - Phạm vi điều chỉnh của luật là quy định về quyền, bổn phận của trẻ em; nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Bài dự thi Tìm hiểu luật trẻ em