Báo cáo giám sát & đánh giá thực thi luật phòng chống bạo lực gia đình (Tại 2 tỉnh Hòa Bình và Hà Nam)

Số trang: 23
Loại file: pdf
Lượt xem 346
Lượt tải 29

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 18/03/2018 23:09

Mô tả :TÓM TẮT Cuộc theo dõi, đánh giá việc thực thi Luật Phòng chống bạo lực gia đình nhằm có được các thông tin cần thiết về công tác thực thi luật tại các địa phương để phục vụ cho mục đích xây dựng các chương trình can thiệp, hỗ trợ cần thiết. Đây là đợt đánh giá việc thực thi luật lần thứ hai do CSAGA và các tổ chức thành viên của Mạng lưới phòng chống bạo lực gia đình thực hiện. Lần thứ nhất, phạm vi đánh giá chỉ tập trung vào việc xem xét việc sử dụng Luật trong công tác hỗ trợ nạn nhân. Lần này, cuộc theo dõi và đánh giá mong muốn xem xét việc thực thi luật một cách tổng thể bao gồm: Việc ban hành chính sách, hình thành và vận hành cơ cấu tổ chức, việc thực hiện các chương trình, dự án và việc thực hiện vai trò của các tổ chức có liên quan. Ngoài ra, để có căn cứ đánh giá hiệu quả của các chương trình can thiệp sau này, một khảo sát nhỏ về thực trạng bạo lực gia đình với phụ nữ tại các địa bàn dự án cũng đã được thực hiện. Trong đó, các vấn đề chính được tìm hiểu bao gồm thông tin chi tiết về tỷ lệ bị bạo lực, tần suất, những yếu tố nguy cơ và hậu quả của bạo lực gia đình đối với phụ nữ. Ngoài ra, khảo sát còn tìm hiểu các cách phản ứng của phụ nữ với bạo lực và hành động của chính quyền, đoàn thể với hành vi bạo lực. Kết quả của khảo sát này sẽ được sử dụng để so sánh với kết quả khảo sát của những năm tiếp theo, sau khicác chương trình can thiệp được xây dựng và thực hiện dựa trên các khuyến nghị từ kết quả của cuộc theo dõi,đánh giá việc thực thi luật lần này

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Báo cáo giám sát & đánh giá thực thi luật phòng chống bạo lực gia đình (Tại 2 tỉnh Hòa Bình và Hà Nam)

Tài liệu liên quan