Báo cáo hoạt động năm 2012 Viện khoa học và công nghệ Việt Nam

Số trang: 51
Loại file: pdf
Lượt xem 310
Lượt tải 38

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 14/01/2018 00:02

Mô tả :Năm 2012 đánh dấu một năm quan trọng trong quá trình phát triển của Viện KHCNVN, là năm đầu tiên thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào cuối năm 2011. Ngày 25/12/2012, Viện KHCNVN đã được Chính phủ phê duyệt Nghị định 108/2012/NĐ-CP, thay thế Nghị định 62/2008/NĐ-C , quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Việc đổi thành Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng với các nội dung cụ thể ghi trong nghị định thể hiện được tầm nhìn chiến lược, đúng với chức năng, nhiệm vụ của Viện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao cho Viện trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển nhanh, bền vững đất nước, phù hợp với vị thế, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện trong tình hình mới. Đây là cố gắng chung của toàn Viện và đã được Chính phủ và các bộ ngành ghi nhận. Năm 2012, Viện KHCNVN đã nỗ lực phấn đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ đã đề ra. Viện KHCNVN đã thực hiện tốt Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012. hát triển các ngành khoa học và công nghệ gắn với thực tiễn, chú trọng đến chất lượng sản phẩm của khoa học và công nghệ. Viện đã ưu tiên nguồn lực thực hiện các chương trình phát triển công nghệ cao (như công nghệ vũ trụ, công nghệ sinh học), khuyến khích các đăng ký sở hữu trí tuệ, hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, tăng cường hợp tác quốc tế.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Báo cáo hoạt động năm 2012 Viện khoa học và công nghệ Việt Nam