Báo cáo hướng tới thiết lập quản lý hợp tác tại vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng

Số trang: 83
Loại file: pdf
Lượt xem 599
Lượt tải 67

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 12/03/2018 23:11

Mô tả :I. GIỚI THIỆU CHUNG Việt Nam là một trong những quốc gia giàu nhất thế giới về đa dạng sinh học. Tuy nhiên, sự hủy hoại và tàn phá đa dạng sinh học vẫn tiếp tục diễn ra, ngay cả trong các khu bảo tồn. Trong số các nguyên nhân gây tác hại đến đa dạng sinh học, một nguyên nhân chủ yếu là hoạt động sinh kế của người dân trong khu vực. Do đó, việc xây dựng năng lực cho nhân viên tham gia quản lý các vườn quốc gia là nhiệm vụ cấp bách nhằm bảo tồn tốt hơn sự đa dạng sinh học quý giá này vì đó là những khu vực quan trọng nhất cần được bảo vệ chặt chẽ. Chính phủ Việt Nam đã có những biện pháp cụ thể trong việc bảo tồn đa dạng sinh học, tập trung nhiều vào các vườn quốc gia, ví dụ như ban hành “Chiến lược Quản lý Hệ thống Khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam đến năm 2010” vào năm 2003 và đã chỉ định thành lập 18 vườn quốc gia mới từ năm 2000. Tuy nhiên, trên thực tế những nỗ lực này không phải lúc nào cũng được hiện thực hóa thành những phương thức quản lý vườn quốc gia phù hợp, phần lớn do năng lực của nhân viên vườn còn hạn chế, hỗ trợ tài chính từ phía chính phủ còn chậm và các định chế chưa phù hợp.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Báo cáo hướng tới thiết lập quản lý hợp tác tại vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng