Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý vào quản lý cơ sở hạ tầng kinh tế - Xã hội tỉnh Khánh Hòa (KhanhHoaGIS)

Số trang: 253
Loại file: pdf
Lượt xem 1857
Lượt tải 222

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/03/2018 23:39

Mô tả :Hạ tầng kết nối: Phần lớn cơ sở hạ tầng mạng phục vụ cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh được đầu tư từ các dự án thuộc Đề án 112. Cho đến nay, có 100% cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, 100% Văn phòng UBND và Hội đồng nhân dân (HĐND) từ cấp tỉnh đến cấp huyện đã đầu tư xây dựng mạng tin học nội bộ (LAN) với quy mô trung bình từ 01 đến 02 máy chủ/mạng, kết nối Internet băng thông rộng và tỷ lệ máy tính cá nhân/cán bộ, công chức là 0,7. Mạng truyền số liệu chuyên dùng dành cho các cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng đến nay đã kết nối kỹ thuật đến 50 đơn vị trên địa bàn tỉnh (không tính đến huyện đảo Trường Sa). Mạng tin học diện rộng của tỉnh (WAN) đến nay đã kết nối thông suốt từ Văn phòng UBND tỉnh đến tất cả các Văn phòng UBND cấp huyện (trừ huyện Trường Sa) và kết nối đến 18/19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý vào quản lý cơ sở hạ tầng kinh tế - Xã hội tỉnh Khánh Hòa (KhanhHoaGIS)