Báo cáo Nghiệp vụ ủy thác hoạt động hợp tác song phương với Việt Nam về chuyển giao quốc tế công nghệ bảo vệ môi trường kiểu cùng có lợi năm 2015

Số trang: 488
Loại file: pdf
Lượt xem 1482
Lượt tải 177

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 12/03/2018 23:02

Mô tả :TÓM LƯỢC Ở các nước Châu Á, cùng với sự phát triển kinh tế, việc thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường chẳng hạn như ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường nước trở thành một vấn đề cấp bách, đồng thời cũng phải thực hiện các biện pháp mang tính tự giác để hạn chế lượng phát thải khí nhà kính – một vấn đề mang quy mô toàn cầu. Trước bối cảnh này, với đối tượng chủ yếu là các nước đang phát triển ở Châu Á, Nhật Bản đã thúc đẩy thực hiện phương thức cùng có lợi (cobenefit approach) như là một công cụ chính sách chủ yếu để kiểm soát ô nhiễm môi trường, đồng thời thực hiện một cách có hiệu quả các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính. Mặt khác, từ năm 2009 đến năm 2013, Nhật Bản đã thực hiện dự án “Chuyển giao quốc tế công nghệ bảo vệ môi trường kiểu Nhật Bản” nhằm chuyển giao và phổ cập sang các nước Châu Á công nghệ quan trắc – công nghệ kiểm soát ô nhiễm môi trường của Nhật Bản (dưới đây gọi chung là “công nghệ bảo vệ môi trường”) kết hợp trọn gói cả hoạt động hoàn thiện hệ thống pháp luật và đào tạo nguồn nhân lực trên cơ sở lấy bài học từ kinh nghiệm khắc phục ô nhiễm môi trường ở Nhật Bản.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Báo cáo Nghiệp vụ ủy thác hoạt động hợp tác song phương với Việt Nam về chuyển giao quốc tế công nghệ bảo vệ môi trường kiểu cùng có lợi năm 2015