Báo cáo Nghiệp vụ ủy thác hoạt động hợp tác song phương với Việt Nam về chuyển giao quốc tế công nghệ bảo vệ môi trường kiểu cùng có lợi năm 2016

Số trang: 428
Loại file: pdf
Lượt xem 614
Lượt tải 68

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/03/2018 23:59

Mô tả :Tóm lược Ở các nước Châu Á, cùng với sự phát triển kinh tế, việc thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường chẳng hạn như ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường nước trở thành một vấn đề cấp bách, đồng thời cũng phải thực hiện các biện pháp mang tính tự giác để hạn chế tải lượng khí nhà kính – một vấn đề mang quy mô toàn cầu. Trước bối cảnh này, với đối tượng chủ yếu là các nước đang phát triển ở Châu Á, Nhật Bản đã thúc đẩy thực hiện phương thức cùng có lợi (cobenefit approach) như là một công cụ chính sách chủ yếu để kiểm soát ô nhiễm môi trường, đồng thời thực hiện một cách có hiệu quả các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính. Trong khuôn khổ hoạt động này, như là một phần của chương trình thực hiện phương thức cùng có lợi nêu trên, Nhật Bản đã triển khai phương thức trọn gói gồm “hệ thống chế độ pháp luật bảo vệ môi trường”, “đào tạo nguồn nhân lực” và “công nghệ quan trắc và kiểm soát môi trường” phù hợp với tình hình thực tế của Việt Nam nhằm mang lại hiệu quả cải thiện môi trường và hiệu quả giảm phát thải khí nhà kính, góp phần tăng cường chính sách môi trường ở các nước Châu Á.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Báo cáo Nghiệp vụ ủy thác hoạt động hợp tác song phương với Việt Nam về chuyển giao quốc tế công nghệ bảo vệ môi trường kiểu cùng có lợi năm 2016