Báo cáo Sinh vật màng nước (Neiston) Sinh vật đáy (Benthos)

Số trang: 13
Loại file: docx
Lượt xem 2299
Lượt tải 276

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 12/04/2018 06:58

Mô tả :Lời nói đầu Do thủy vực không phải là một môi trường hoàn toàn đồng nhất về mọi đều kiện của môi trường vô sinh cũng như hữu sinh, chúng bao gồm nhiều loại sinh cảnh khác nhau. Trong mỗi vùng đều có tập hợp sinh vật đặc trưng thích ứng với các điều kiện sống cơ bản của từng vùng, trong mỗi tập hợp này lại có thể phân biệt từng quần loại sinh vật thích ứng với từng sinh cảnh cụ thể của môi trường đó.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Báo cáo Sinh vật màng nước (Neiston) Sinh vật đáy (Benthos)