Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH Mai Phương

Số trang: 42
Loại file: doc
Lượt xem 1742
Lượt tải 204

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:46

Mô tả :Trong tình hình hiện nay, nền kinh tế bắt đầu chuyển sang nền kinh tế tri thức lao động trí tuệ, có kiến thức và có kỹ thuật cao, sẽ trở thành nhân tố hàng đầu trong việc tạo ra năng suất cũng như chất lượng lao động. Năng suất lao động có chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định đến quá trình sản xuất kinh doanh của mỗi Công ty trong nền kinh tế. Nhất là đối với nền kinh tế thị trường hiện nay như nước ta, tiền lương được coi là giá cả của sức lao động. Vì vậy, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta hiện nay là tiền lương phải trả theo sức lao động sử dụng như một động lực thúc đẩy cá nhân người lao động hăng hái làm việc nhưng không mang tính chất dần đều bình quân.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH Mai Phương