Báo cáo tóm tắt “Thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái: nơi giấc mơ thành sự thật”

Số trang: 28
Loại file: pdf
Lượt xem 1256
Lượt tải 143

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 18/03/2018 23:06

Mô tả :Chính phủ Việt Nam đã phê chuẩn các công ước quốc tế nghiêm cấm bạo lực đối với phụ nữ ở những nơi riêng tư cũng như công cộng như Công ước về Xoá bỏ mọi Hình thức Phân biệt Đối xử với Phụ nữ (CEDAW), Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (ICESCR) và Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (ICCPR). Điều này thể hiện sự đồng tình và cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc tuân thủ các quy định quốc tế nhằm đảm bảo sự đối xử công bằng đối với phụ nữ, từ đó thúc đẩy các quyền của phụ nữ trong xã hội. Theo số liệu thống kê từ một báo cáo năm 2010 của UNIFEM (nay là UN Women), Chính phủ Việt Nam đã thành công trong thúc đẩy quyền phụ nữ trong phát triển kinh tế, nâng tỷ lệ nữ giới tham gia vào lực lượng lao động lên 46,6%.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Báo cáo tóm tắt “Thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái: nơi giấc mơ thành sự thật”