Chế tạo vật liêu BiFeO3, pha tạp và nghiên cứu một số tính chất

Số trang: 182
Loại file: pdf
Lượt xem 2012
Lượt tải 249

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 31/10/2018 02:33

Mô tả :Multiferroic la loai vât liêu sơ hưu đông thơi trât tư săt điên (hoăc phan săt điên) va săt tư (hoăc phan săt tư) trong cung môt trang thai va đươc goi la vât liêu có tinh chât ferroic. Cac trât tư nay co sư tương tac vơi nhau thông qua hiêu ưng tư - điên. Do vây, vât liêu co thê đươc phân cưc tư băng điên trương ngoai hoăc phân cưc điên băng tư trương ngoai. Hiêu ưng tư - điên la cơ sơ cho viêc nghiên cưu ưng dung vât liêu trong cac thiêt bi điên tư như: cam biên, lo vi song, bô loc song, thiêt bi đoc va ghi tư, thiêt bi đa chưc năng, thiêt bi thu va phat song siêu âm, thiêt bi hoat đông dưa trên hiêu ưng quang điên [17, 65, 93, 96]. Cac nghiên cưu trươc đây cung cho thây vât liêu multiferroic đươc ưng dung trong linh vưc y sinh va xư li cac chât thai hưu cơ [49, 80, 119]. Tuy nhiên, do đăc tính canh tranh lân nhau giưa các trât tư ferroic, nên vât liêu multiferroic rât hiêm găp trong tư nhiên. BiFeO3 là môt trong sô rât it các vât liêu tư nhiên biêu hiên tính chât ferroic, vơi hai trât tư săt điên va phan săt tư cùng tôn tai. Vât liêu BiFeO3 thê hiên tinh chât săt điên vơi nhiêt đô chuyên pha săt điên – thuân điên tai TC = 1100 K, tinh chât phan săt tư vơi nhiêt đô chuyên pha Neel TN = 643 K va hăng sô điên môi ε = 100. Vât liêu BiFeO3 co đô rông vùng câm Eg = 1,3 ÷ 2,8 eV ơ dang khôi, Eg = 2,5 ÷ 3,1 eV ơ dang mang mong và Eg = 2,1 eV ơ dang bôt [26, 56, 80, 137]. Câu truc tinh thê và tinh chât vât lí cua vât liêu BiFeO3 phu thuôc manh vao phương phap va cac điêu kiên công nghê chê tao, mâu chê tao thương có câu truc không đơn pha [64, 68, 69, 87, 149]. Ở nhiêt đô phong, vât liêu BiFeO3 co tư đô bao hoa nho (Ms = 0,01 ÷ 0,05 emu/g), đô phân cưc điên bão hòa nho (Ps = 0,14 ÷ 0,8 µC/cm2) [28, 61, 73, 77, 79]. Các nghiên cưu dưa trên vât liêu nên BiFeO3 chu yêu tâp trung vào viêc cai thiên tinh chât ferroic, đươc tiên hanh theo cac hương sau: (i) pha tap các ion tư tinh như ion đât hiêm (Nd3+, Gd3+, Ho3+, Y3+, Sm3+, La3+ va Eu3+) [23, 47, 48, 99, 123, 146, 148] và ion kim loai chuyên tiêp (Mn2+, Ni2+, Co2+, Cu2+) [14, 108, 133, 139, 145, 154] vào mang chu BiFeO3 nhăm nâng cao tính chât săt tư; (ii) tao vât liêu composite giưa BiFeO3

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Chế tạo vật liêu BiFeO3, pha tạp và nghiên cứu một số tính chất

Tài liệu liên quan