Chương trình THQG đối với xây dựng hình ảnh Quốc gia và Doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập

Số trang: 10
Loại file: pdf
Lượt xem 97
Lượt tải 10

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 31/10/2018 02:24

Mô tả :Xây dựng thương hiệu thực chất là tạo dựng ấn tượng, những quan niệm, nhận định và thái độ tích cực của công chúng và các bên liên quan đối với các sản phẩm, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và địa phương

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Chương trình THQG đối với xây dựng hình ảnh Quốc gia và Doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập