Chuyên đề Chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Việt Nam Từ chính sách đến thực tiễn

Số trang: 101
Loại file: pdf
Lượt xem 2377
Lượt tải 286

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 12/04/2018 06:02

Mô tả :Nguyên tắc cơ bản của Chi trả dịch vụ môi trường rừng (PES) là đảm bảo lợi ích cho người cung cấp dịch vụ môi trường, ở cả cấp độ cá nhân và cộng đồng, thông qua việc nhận được bồi hoàn cho chi phí của việc cung cấp những dịch vụ này. Từ năm2004, Chính phủ Việt Nam đã thiết lập cơ sở pháp lý nhằm thực hiện chương trình quốc gia về chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES) thông qua Luật Bảo vệ và Phát triển rừng sửa đổi (2004). Năm 2008, Quyết định số 380/QĐ-TTg của Tủ tướng Chính phủ đã cho phép thí điểm Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại tỉnh Sơn La và Lâm Đồng. Năm 2010, Nghị định số 99/2010/NĐ-CP đã được ban hành nhằm triển khai Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên phạm vi toàn quốc từ 1/1/2011. Có thể nói, Việt Nam đã trở thành quốc gia đầu tiên tại châu Á ban hành và triển khai chính sách PFES ở cấp quốc gia

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Chuyên đề Chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Việt Nam Từ chính sách đến thực tiễn