Chuyên đề Một số giải pháp nâng cao quản lý thu quỹ bảo hiểm xã hội tại huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây

Số trang: 214
Loại file: docx
Lượt xem 236
Lượt tải 5

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:30

Mô tả :1.Tính cấp thiết của đề tài. Bảo hiểm xã hội (BHXH) là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước được thực hiện ở nước ta từ năm 1945. Từ đó đến nay chính sách BHXH không ngừng được sửa đổi, bổ sung phù hợp với từng thời kỳ phát triển của đất nước. Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, Đảng và Nhà nước ta chủ trương thực hiện nhất quán lâu dài chính sách phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Để phù hợp với đường lối phát triển kinh tế của đất nước, ngày 23/6/1995, trong đó có chương XII quy định về chính sách BHXH. Tiếp đó Luật BHXH (gồm 11 chương; 141 điều) đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007. Để tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH theo cơ chế mới, Chính phủ ban hành Nghị định số 19/CP ngày 16/02/1995 thành lập BHXH Việt Nam là cơ quan thuộc chính phủ trên cơ sở thống nhất các tổ chức BHXH từ TW đến địa phương thuộc hệ thống Lao động Thương binh xã hội và Liên đoàn lao động với chức năng nhiệm vụ chính là thực hiện giải quyết các chế độ chính sách, tổ chức thu, chi bảo tồn giá trị và tăng trưởng quỹ BHXH. Từ 01/01/2003 thực hiện quyết định số 20/2002/QĐ-TTg ngày 24/01/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam sang BHXH Việt nam và Nghị định số 100/2002/NĐ-CP ngày 06/12/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức BHXH Việt Nam. Bảo hiểm xã hội huyện Mỹ Đức thuộc BHXH tỉnh Hà Tây được giao chức năng, nhiệm vụ thực hiện chính sách BHXH, BHYT đối với người lao động và các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh theo đúng các quy định của Nhà nước. Từ thời điểm này tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội huyện Mỹ Đức thuộc BHXH tỉnh Hà Tây được điều chỉnh, gồm 6 phòng nghiệp vụ. * Với chức năng, nhiệm vụ của ngành được giao, hoạt động của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tây qua 12 năm thực hiện luôn xác định rõ 4 mục tiêu chủ yếu sau: - Từng bước mở rộng, tăng nhanh đối tượng tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT ở mọi thành phần kinh tế phù hợp với tiến trình chuyển đổi nền kinh tế từ kế hoạch hóa tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phấn đấu thực hiện các mục tiêu do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, IX, X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tây đề ra trong lĩnh vực BHXH, BHYT. - Đảm bảo cho mọi người được bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ trong việc tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT. - Tổ chức thu BHXH, BHYT, đảm bảo chi trả các chế độ BHXH, BHYT kịp thời, đúng chế độ, đúng đối tượng, quản lý chặt chẽ và sử dụng nguồn kinh phí được phân bổ đúng nguyên tắc quy định. - Vừa thực hiện nhiệm vụ vừa xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy. Không ngừng nâng cao năng lực, trình độ lãnh đạo, quản lý; tổ chức thựchiện chuyên môn nghiệp vụ, trình độ chính trị, ý thức trách nhiệm phục vụ đối tượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, từng bước hiện đại hóa phương tiện làm việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Chính vì vậy mà trong quá trình thực tập để làm đề tài tốt nghiệp em đã chọn đề tài: "Một số giải pháp nâng cao quản lý thu quỹ BHXH tại huyện Mỹ Đức - tỉnh Hà Tây". Em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo. PGS. TS. Phan Kim Chiến cùng tập thể cán bộ BHXH huyện Mỹ Đức đã giúp em hoàn thành đề tài này. Do trình độ lý luận và kiến thức thực tế còn hạn chế, thời gian thực tập thực tế tại BHXH huyện Mỹ Đức chưa nhiều, nên đề tài của em sẽ không tránh khỏi những khiếm khuýêt. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của Thầy giáo và tập thể cán bộ BHXH Huyện Mỹ Đức để đề tài của em được hoàn tiện hơn. 2. Mục đích nghiên cứu. - Khái quát hoá những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về nâng cao quản lý thu quỹ BHXH tại Huyện Mỹ Đức - Tỉnh Hà Tây - Nêu lên một số kinh nghiệm về nâng cao quản lý thu quỹ BHXH Tỉnh Hà Tây - Đánh giá thực trạng quản lý thu quỹ BHXH tại Huyện Mỹ Đức Tỉnh Hà Tây - Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao quản lý thu quỹ BHXH tại Huyện Mỹ Đức Tỉnh Hà Tây trong giai đoạn từ 2007 – 2010. 3. Phạm vi nghiên cứu. Cơ cấu tổ chức, thực trạng công tác thu và quản lý thu quỹ BHXH tại Huyện Mỹ Đức- Tỉnh Hà Tây. 4. Phương pháp nghiên cứu. Đề tài sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu, trong đó chủ yếu là phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, phân tích tổng hợp, phân tích thống kê, so sánh sử lý hệ thống vv 5. Nội dung đề tài. Chương I : Cơ sở lý luận về BHXH và công tác quản lý thu quỹ Bảo hiểm xã hội. Chương II : Thực trạng công tác thu và quản lý thu quỹ BHXH ở BHXH huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây thời gian qua. Chương III : Các giải pháp nhằm nâng cao quản lý thu quỹ BHXH huyện Mỹ Đức.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Chuyên đề Một số giải pháp nâng cao quản lý thu quỹ bảo hiểm xã hội tại huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây