Đánh giá hiệu quả điều chỉnh chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam

Số trang: 39
Loại file: pdf
Lượt xem 662
Lượt tải 72

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/03/2018 23:46

Mô tả :1. Khung đánh giá hiệu quả điều chỉnh chính sách Trong vòng 20 năm qua chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài đã được chính thức điều chỉnh năm lần thông qua sửa đổi, bổ sung Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam vào các năm 1990, 1992, 1996, 2000 và gần đây nhất là năm 2005 bằng việc thống nhất Luật khuyến khích đầu tư trong nước và Luật đầu tư nước ngoài. Về lý thuyết, điều chỉnh chính sách sẽ tác động trực tiếp đến vốn FDI từ hai góc độ: (1) thu hút dòng vốn FDI và (2) vốn thực hiện. Nhưng về phía Nhà nước, mục đích cuối cùng của điều chỉnh chính sách chính là nhằm khai thác tối đa những lợi ích của đầu tư trực tiếp nước ngoài có thể mang lại cho phát triển kinh tế xã hội trong từng giai đoạn phát triển. Tuy nhiên, trên thực tế không phải cứ điều chỉnh chính sách là có hiệu quả, hay sẽ thu được những tác động tích cực như mong đợi. Trái lại, trong một số hoàn cảnh, thay đổi liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài và tác động tích cực của dòng vốn này đến nền kinh tế không hẳn là nhờ hiệu quả của điều chỉnh chính sách. Mà đó là do quá trình tự điều chỉnh của các nhà đầu tư nhằm thích ứng với điều kiện thay đổi của bản thân doanh nghiệp, của bối cảnh nước nhận đầu tư, của công ty mẹ ở nước ngoài hay bối cảnh toàn cầu và khu vực. Tác động khá mạnh của cuộc khủng hoảng tài chính Châu á năm 1997 tới đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam như giảm số lượng vốn đăng ký trong các năm hậu khủng hoảng, thay đổi cơ cấu ngành nghề, hình thức đầu tư, qui mô dự án đăng ký.là một ví dụ về những thay đổi không hoàn toàn đến từ điều chỉnh chính sách. Điều này cho thấy việc đánh giá hiệu quả của điều chỉnh chính sách đầu tư nước ngoài là không dễ dàng. Nói cách khác, rất khó tách riêng hiệu quả của điều chỉnh chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài nếu đánh giá từ góc độ tổng thể nền kinh tế.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đánh giá hiệu quả điều chỉnh chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam