Đề tài Mô phỏng sự ô nhiễm chất hữu cơ trong ao nuôi tôm

Số trang: 42
Loại file: pdf
Lượt xem 1225
Lượt tải 149

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:07

Mô tả :Mở đầu  Mô hình thực nghiệm  Kết quả nghiên cứu Biến động BOD5 các chất gây ô nhiễm trong ao nuôi tôm Quá trình tự ô nhiễm trong ao nuôi tôm công nghiệp  Kết luận và kiến nghị

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Mô phỏng sự ô nhiễm chất hữu cơ trong ao nuôi tôm