Đề cương nghiên cứu: Ảnh hưởng của dòng tiền đến đầu tư của các công ty niêm yết tại Việt Nam

Số trang: 6
Loại file: pdf
Lượt xem 328
Lượt tải 34

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:00

Mô tả :Lý do nghiên cứu đề tài này: Lý thuyết Modigliani-Miller từ lâu đã chỉ ra rằng trong điều kiện thị trường vốn hoàn hảo, việc huy động vốn từ bên ngoài hay bên trong công ty thì không có liên quan đến các quyết định đầu tư của công ty đó. Rất nhiều nghiên cứu sau đó đã nghi ngờ tính thay thế hoàn hảo giữa nguồn vốn huy động từ bên ngoài và bên trong công ty, dựa trên sự thật là không tồn tại một thị trường vốn hoàn hảo như vậy. Các nghiên cứu của Fazzari, Hubbard, và Petersen (sau đây gọi tắt là FHP) (1988), Himmelberg và Petersen (1994) đã phát hiện ra rằng dòng tiền (cash flow) có ảnh hưởng quan trọng đối với việc quyết định đầu tư của công ty.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề cương nghiên cứu: Ảnh hưởng của dòng tiền đến đầu tư của các công ty niêm yết tại Việt Nam