Đề tài A study on hyperbole in short stories of some typical vietnamese and american writers

Số trang: 33
Loại file: pdf
Lượt xem 77
Lượt tải 36

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 22:17

Mô tả :I do not know when I love such the fork songs, idioms and the proverbs in my country. May be, I am a person who grow up in the sea of the fork songs and proverbs when I was a child, closing to my grandmother‘s hand and my mother‘s love. Any when I went to sleeping, I was also heard many fork songs and proverbs by my grandmother. Up to now, I also remembered clearly some of the fork song like this:―Cày đồng đang buổi ban trưa,Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày.Ai ơi bưng bát cơm đầy,Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.‖

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài A study on hyperbole in short stories of some typical vietnamese and american writers