Luận văn Thực trạng quản lý hoạt động học tập của sinh viên trường đại học yersin Đà Lạt

Số trang: 99
Loại file: pdf
Lượt xem 1651
Lượt tải 203

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:49

Mô tả :Trong trường Đại học, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của sinh viên chính là nhiệm vụ học tập, bằng các hoạt động học tập, người học tự hình thành và phát triển nhân cách của mình, không ai có thể làm thay được, mặc dù trong quá trình học tập có sự hướng dẫn, giúp đỡ của người dạy. Và trường Đại học có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi về quản lý, hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ để giúp người học có thể hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ học tập. Quy chế Công tác học sinh, sinh viên [7, tr. 2] được ban hành theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 13 tháng 08 năm 2007 đã xác định công tác quản lý hoạt động học tập của học sinh, sinh viên là một trong những công tác trọng tâm ở trường đại học. Đây là công tác hướng vào thực hiện mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có năng lực cao về chuyên môn, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ, bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận văn Thực trạng quản lý hoạt động học tập của sinh viên trường đại học yersin Đà Lạt

Tài liệu liên quan