Đề tài Bệnh gỉ sắt đậu tương – Phakopsora pachyrhyzi

Số trang: 17
Loại file: pptx
Lượt xem 248
Lượt tải 24

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:25

Mô tả :Nấm gỉ sắt đậu tương đầu tiên được phát hiện ở Nhật Bản năm 1902. Bệnh lan rộng, phổ biến ở hầu hết các vùng trên thế giới. Ở Việt Nam có những vụ bị hại nặng đến 81% (Trung tâm Đậu đỗ Định Trường, 1985). Vì vậy công tác nghiên cứu về bệnh gỉ sắt là việc làm hết sức cần thiết.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Bệnh gỉ sắt đậu tương – Phakopsora pachyrhyzi