Đề tài thảo luận: Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai

Số trang: 18
Loại file: ppt
Lượt xem 1457
Lượt tải 176

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:10

Mô tả :1.Quy hoạch sử dụng đất? Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bố và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính trong một trong một khoảng thời gian xác định (Mục 2 điều 3 chương I luật Đất đai 2013).

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài thảo luận: Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai