Đề tài Chu trình nitơ

Số trang: 16
Loại file: pptx
Lượt xem 2012
Lượt tải 251

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 13/01/2018 23:09

Mô tả :Là một quá trình mà theo đó nitơ bị biến đổi qua lại giữa các dạng hợp chất hóa học của nó. Việc biến đổi này có thể được tiến hành cả hai quá trình sinh học và phi sinh học. Quá trình quan trọng trong chu trình nitơ gồm sự cố định nitơ khoáng hóa, nitrat hóa và khử nitrat.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Chu trình nitơ