Đề tài Điều hành ngân quỹ quốc gia

Số trang: 23
Loại file: ppt
Lượt xem 1016
Lượt tải 115

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:48

Mô tả :Là tổ chức chuyên ngành trực thuộc Bộ tài chính. Có nhiệm vụ giúp Bộ tài chính, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quỹ ngân sách nhà nước; quỹ dự trữ tài chính nhà nước: tiền, tài sản tạm thu, tạm giữ; huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Điều hành ngân quỹ quốc gia