Đề tài Đưa ra phương hướng nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH toàn cầu Khải Minh, tạo cho công ty có một đội ngũ nhân viên vững vàng

Số trang: 56
Loại file: docx
Lượt xem 2667
Lượt tải 332

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 31/10/2018 02:57

Mô tả :Thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội nước ta thời gian qua cho thấy trong điều kiện kinh tế thị trường luôn có cạnh tranh gay gắt thì công tác quản trị nguồn nhân lực trong một tổ chức, đã có một vị trí quan trọng, nó quyết định sự tồn tại hay phát triển của tổ chức đó. Trước đây sự cạnh tranh giữa các tổ chức kinh doanh, thậm chí giữa các quốc gia, ban đầu chỉ alf cạnh tranh về quy mô vốn, sau đó chuyển sang yếu tố công nghệ, ngày nay với xu thế khu vực hóa,toàn cầu hóa thì sự canh tranh gay gắt nhất, mang tính chiến lược giữa các tổ chức, giữa các quốc gia là cạnh tranh về yếu tố con người. Ngày nay nguồn nhân lực tài sản quý giá nhất, là chìa khóa dẫn đến thành công của mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp cho nền kinh tế thị trường, để quản lý và sử dụng hợp lý nguồn nhân lưc trong daonh nghiệp của mình, các nhà quản lý phải giải quyết tốt công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lưc có trong tổ chức. Vì vậy, công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đã có vai trò quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó công ty TNHH toàn cầu Khải Minh đã chú trọng tới công tác đào tạo và phát triển nhân lực của tổ chức mình coi đây là một yếu tố cơ bản dẫn đến thành công. Tuy nhiên công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lưc trong những năm qua còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế. Do vậy, làm thế nào để nâng cao hơn nữa công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH toàn cầu Khải Minh. Đó là vấn đề sẽ được bàn tới trong đề tài này.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Đưa ra phương hướng nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH toàn cầu Khải Minh, tạo cho công ty có một đội ngũ nhân viên vững vàng