Đề tài Giải pháp khuyến khích nhà đầu tư tổ chức tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Số trang: 0
Loại file: pdf
Lượt xem 83
Lượt tải 0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 27/11/2017 21:38

Mô tả :CHƯƠNG I: SỰ THAM GIA CỦA NHÀ ĐẦU TƯ CÓ TỔ CHỨC TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN.- I. Tổng quan về thị trường chứng khoán và chủ thể của thị trường chứng khoán; II. Cơ sở lý luận chung về nhà đầu tư có tổ chức trên thị trường chứng khoán; III. Kinh nghiệm một số nước trên thế giới về thu hút nhà đầu tư tổ chức tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán và bài học cho Việt Nam. - 3.1 Kinh nghiệm một số nước trên thế giới về thu hút nhà đầu tư tổ chức tham gia thị trường chứng khoán; 3.2 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. - CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG THAM GIA GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ TỔ CHỨC TRÊN TTCK VIỆT NAM. - I. Đặc thù trong tổ chức và hoạt động của TTCK Việt Nam; II. Thực trạng tham gia giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trên TTCK VN; I II. Một số vấn đề phát sinh trong hoạt động giao dịch của nhà đầu tư có tổ chức trên TTCK VN. - CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP KHUYẾN KHÍCH NHÀ ĐẦU TƯ TỔ CHỨC THAM GIA GIAO DỊCH TRÊN TTCK VN.- I. Sự cần thiết khuyến khích sự tham gia giao dịch của nhà đầu tư có tổ chức trên TTCK VN; II. Quan điểm định hướng và một số nguyên tắc chung trong việc khuyến khích nhà đầu tư có tổ chức tham gia giao dịch trên TTCK VN; III. Giải pháp khuyến khích sự tham gia của nhà đầu tư có tổ chức trên TTCK VN.- KẾT LUẬN.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Giải pháp khuyến khích nhà đầu tư tổ chức tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam