Luận văn Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn phần hợp chất hữu cơ có nhóm chức lớp 11 - Chương trình cơ bản

Số trang: 144
Loại file: pdf
Lượt xem 1842
Lượt tải 225

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 14:38

Mô tả :Đất nước ta đang trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa với mục tiêu đến năm 2020 Việt Nam sẽ từ một nước nông nghiệp trở thành nước công nghiệp, hội nhập với cộng đồng quốc tế. Trước tình hình đó, mục tiêu của giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do vậy, việc xác định mục tiêu đào tạo, xác định những gì cần đạt được đối với học sinh về kiến thức và kỹ năng là thực sự cần thiết và quan trọng, đó cũng là một trong những căn cứ của việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông hiện nay. Điều 29 mục II- Luật Giáo dục - 2005 có ghi: “Chương trình giáo dục phổ thông thể hiện mục tiêu giáo dục, quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung chương trình giáo dục phổ thông, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, cách thức đánh giá kết quả giáo dục đối với các môn học ở mỗi lớp và mỗi cấp học của giáo dục phổ thông.” Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội khóa X về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông đã khẳng định: “Đổi mới nội dung chương trình, sách giáo khoa, phương pháp dạy và học phải thực hiện đồng bộ với việc nâng cấp và đổi mới trang thiết bị dạy học, tổ chức đánh giá, thi cử, chuẩn hóa trường sở, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và công tác quản lý giáo dục.

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Luận văn Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn phần hợp chất hữu cơ có nhóm chức lớp 11 - Chương trình cơ bản