Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty cổ phần May 40 Hà Nội

Số trang: 138
Loại file: docx
Lượt xem 1051
Lượt tải 123

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:59

Mô tả :Trong nền kinh tế thị trƣờng ở nƣớc ta hiện nay, mục đích cuối cùng của các doanh nghiệp là lợi nhuận, các công ty hoạt động kinh doanh trong môi trƣờng cạnh tranh khốc liệt. Do đó, các doanh nghiệp, công ty luôn phải có những biện pháp quản lý hiệu quả để khẳng định vị trí của doanh nghiệp mìmh trên thƣơng trƣờng. Để có đƣợc điều đó, họ phải luôn đa dạng hóa sản phẩm, hạ giá thành, nâng cao chất lƣợng sản phẩm. Hạ giá thành luôn đƣợc coi là bài toán hữu hiệu đối với các doanh nghiệp trong tƣơng quan cạnh tranh với các đối thủ khác. Việc nghiên cứu các biện pháp hạ giá thành luôn là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp. Khi đứng trƣớc bài toán hạ giá thành sản phẩm, các doanh nghiệp thƣờng áp dụng tổng thể các biện pháp, một trong những biện pháp hiệu quả là nâng cao quản lý và tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu (NVL). Vì NVL là một trong ba yếu tố đầu vào cơ bản không thể thiếu của quá trình sản xuất, đặc biệt đối với các doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc thì NVL chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng giá thành sản phẩm. Bất kì một sự biến động nào liên quan đến NVL cũng sẽ làm biến động giá thành của sản phẩm và ảnh hƣởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp đó. Do vậy cần có biện pháp để quản lý tốt NVL. Để công tác quản lý NVL đƣợc hiệu quả, tại một doanh nghiệp bất kỳ cũng cần có sự phối hợp đồng bộ giữa ban lãnh đạo công ty, giữa các phòng ban trong công ty. Kế toán là một trong những bộ phận quan trọng trong bộ máy quản lý doanh nghiệp, kế toán NVL lại là một nội dung trong công tác hạch toán kế toán, nó phản ánh tình hình tăng, giảm, số hiện có của NVL trong doanh nghiệp, giúp cho việc quản lý và sử dụng NVL đƣợc hiệu quả và tiết kiệm. Chất lƣợng của công tác kế toán NVL có ảnh hƣởng lớn đến chất lƣợng của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm và toàn bộ công tác kế toán chung của doanh nghiệp. Do đó công tác kế toán NVL ngày càng trở nên quan trọng với mọi doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp may mặc. Công ty cổ phần May 40 Hà Nội là doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng may mặc, dệt thêu phục vụ nhu cầu trong nƣớc và xuất khẩu NVL sử dụng trong công ty rất phong phú, đa dạng với nhiều chủng loại khác nhau, chi phí NVL chiếm một tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm. Qua một thời gian thực tập tại Công ty, đi vào tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, em đã nhận thấy đƣợc tầm quan trọng của yêu cầu quản lý và sử dụng NVL trong quá trình sản xuất kinh doanh, cũng nhƣ tầm quan trọng của công tác kế toán NVL. Do đó em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần May 40 Hà Nội” Luận văn tốt nghiệp này là bức tranh tổng thể về công công tác kế toán NVL tại các doanh nghiệp sản xuất nói chung và công ty Cổ phần May 40 Hà Nội. Đồng thời sau một quá trình tìm hiểu công tác kế toán NVL tại công ty em cũng xin đƣa ra một vài nhận xét và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL của công ty. Luận văn đƣợc chia thành 3 chƣơng: Chương I: Vấn đề chung vể công tác kế toán NVL ở các doanh nghiệp sản xuất Chương II: Thực trạng công tác kế toán NVL tại công ty cổ phần May 40 Hà Nội Chương III: Một số ý kiến đánh giá và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL tại công ty cổ phần May 40 Hà Nội

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty cổ phần May 40 Hà Nội