Đề tài Hoàn thiện qui trình bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ở KKT Dung Quất, Quảng Ngãi

Số trang: 30
Loại file: pdf
Lượt xem 1172
Lượt tải 140

Thông tin tài liệu

Ngày đăng : 21/02/2018 13:17

Mô tả :Ở các nước đang phát triển, tỉ lệ dân cư bị di dời liên quan đến các chương trình phát triển ngày càng cao do nhu cầu về cơ sở hạ tầng tăng nhanh do các dự án (DA) phát triển và mật độ dân cư tăng đáng kể. Các chương trình tái định cư (TĐC) bắt buộc phải di dời toàn bộ dân cư đến khu vực TĐC mới, khiến làm phá hủy cấu trúc xã hội và công việc của những quần thể dân cư ở nơi cũ. Các DA lớn thông thường ảnh hưởng sâu sắc đến người dân do mất đất sản xuất (SX) nông nghiệp (NN), nhà cửa, vườn và các sinh kế khác (Zaman,1996).

Vui lòng click vào nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải tài liệu:

Đề tài Hoàn thiện qui trình bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ở KKT Dung Quất, Quảng Ngãi